Massamuunnokset

Massamuunnokset - esimerkki massamuunnoslaskennasta
Maarakennusalan kustannuslaskennassa massalaskenta on tärkeässä osassa, sillä maa-ainesten tilavuus vaihtelee huomattavasti eri käsittelyvaiheissa. Mitä isommasta kohteesta on kysymys, sitä suurempi merkitys on tarkalla massalaskennalla.

Massalaskennassa käytettäviä tilavuuskäsitteitä on kaikkiaan viisi:

  • Teoreettinen kiintotilavuus(m3ktr) kuvaa leikattavan maan tilavuutta luonnontilaisessa tiiviydessä mitattuna piirustuksista teoreettisin mitoin käyttämällä sovittuja määrämittaussääntöjä
  • Todellinen kiintotilavuus (m3ktd) kuvaa leikattavan maan tilavuutta luonnontilaisessa tiiviydessä mitattuna todellisten leikkausmittojen mukaan
  • Todellinen irtotilavuus (m3itd) kuvaa löyhtyneen maan tilavuutta (esim. kuljetusvälineessä)
  • Todellinen rakennetilavuus (m3rtd) kuvaa valmiin rakenteen tilavuutta tiivistettynä suunnitelmien mukaiseen tiiviyteen. Määrät mitataan rakenteesta.
  • Teoreettinen rakennetilavuus (m3rtr) kuvaa suunnitellun rakenteen tilavuutta tiivistettynä suunnitelmien mukaiseen tiiviyteen. Määrät mitataan piirustuksista.

Yllä olevien tilavuusyksiköiden väliset muunnokset seuraavien neljän erilaisen massakertoimen avulla:

  • Ryöstökerroin y1 ilmoittaa leikkauksen todellisen ja teoreettisen kiintotilavuuden suhteen
  • Löyhtymiskerroin k1 ilmoittaa kuljetusvälineessä olevan irtonaisen massaerän tilavuuden suhteen saman massaerän luonnontilaiseen tilavuuteen
  • Tiivistymiskerroin k2 ilmoittaa todellisen rakennetilavuuden suhteen saman massaerän tilavuuteen kuljetusvälineessä
  • Täyttökerroin y2 ilmoittaa teoreettisen rakennetilavuuden suhteen todelliseen rakenteen tilavuuteen

Edellä mainittujen tilavuusyksiköiden välisten muunnosten lisäksi RAIKU2-ohjelmalla voi tehdä todellisen irtotilavuuden ja massan välistä muunnoslaskentaa, joka tehdään irtotilavuuspainokertoimen avulla.

RAIKU2-ohjelman tekee erinomaiseksi se, että kaikkia edellä mainittujen yksiköiden välistä laskentaa (mukaan lukien m3-tonni -muunnokset) voidaan tehdä yhdellä kertaa ja molempiin suuntiin (esim. leikkauksesta rakenteeseen tai rakenteesta leikkaukseen). Käyttämällä perinteisiä laskentataulukoita tämä voi edellyttää laskennassa useita välivaiheita, jolloin laskenta on työlästä ja myös virheiden riski kasvaa. RAIKU2:n laskentaikkunan havainnollinen esitystapa nopeuttaa laskentaa, sekä helpottaa laskentakäsitteiden ymmärtämistä myös massamuunnoksia harvemmin laskettaessa.

RAIKU2-ohjelman Massamuunnokset-moduuli tarjoaa ennennäkemättömän helpon tavan massamuunnosten laskentaan. Tämä säästää laskenta-aikaasi ja minimoi laskentavirheiden aiheuttamat ylimääräiset kustannukset.

Huomaa! RAIKU2-ohjelma sisältää massamuunnoskertoimet kaikille yleisimmille maalajeille, ja voit myös täydentää lisää kertoimia tarpeen mukaan. Jos tarvitset massamuunnoslaskentaa, mutta et kuitenkaan laske varsinaisia tarjouksia, on RAIKU2 silti sopiva työväline käyttöösi. Voit hankkia RAIKU2-perusversion pelkästään Massamuunnokset-lisämoduulin kanssa, joten et maksa sinulle tarpeettomista toiminnoista. Lataa RAIKU2-kokeiluversio ja tutustu sen todella helppoon ja monipuoliseen massamuunnoslaskentaan.

Massamuunnokset – RAIKU2 tutustumisvideo

video aukeaa uuteen ikkunaan

Tutustu - RAIKU2